Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;
Предотвратяване на отстраняването на възрастни служители: нови роли на организациите за обучение на възрастни (NEWROLE)


Ппрограма "Сократ", дейност "Грюндвиг 2"

септември 2003-юли 2005

координатор: GRETA AMPERE-Pole Bourse, Лион, Франция
Партньори от Франция, Норвегия, Обединеното Кралство, Испания, Италия и България

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

В контекста на застаряваща Европа, съществена промяна на европейския трудов пазар е рязкото спадане на нивото на заетите по-възрастни служители. Проучвания сочат, че значителен процент от възрастните работници биват отстранявани от пазара на труда. Много от тях се сблъскват с риска изобщо да бъдат пренебрегнати от пазара на труда. Развитието на този процес е резултат от съвкупност от причини, като една от основните е липсата на адекватни умения и компетентност.

Развитие

Проектът NEWROLE е насочен към този проблем и фокусира вниманието си върху взаимодействието между работодатели, възрастни работници и организациите за обучение на възрастни в избрани райони на партниращите държави. Отправна точка на проекта е фактът, че организациите за обучение на възрастни могат да играят по-важна роля в борбата срещу отстраняването на възрастни работници от пазара на труда за в бъдеще и също така че могат да бъдат развити нови модели на поведение между работодатели, възрастни работници, ресорните обществени институции и организациите за обучение на възрастни.
Основан върху действаща научно-изследователска технология, проектът NEWROLE е започнал да организира работата си в партньорските страни. Вече е определено, че има области на сходство и добра практика, които имат потенциал, който може да бъде споделен между партньорите и при определени обстоятелства да спомогне за доближаването в развитието и оказването на образователна подкрепа / насърчаване на по-възрастните работници да достигнат и влязат повторно на трудовия пазар. Във втората си година проектът е насочен към по-нататъшно развитие на тези първоначални резултати и към определяне на онези специфични области от работния процес, които могат да бъдат използвани, за да тестват /пробват/ примерите на добра практика във всяка една партньорска страна. Планира се партньорите да започнат да действат, като оказват подкрепа и преглед върху работата в партньорството и по този начин да се осигури помощ. В края на втората година от проекта се планира развитие на списък с добрите практики, които ще са на разположение на по-широка публика, който от своя страна ще осигури възможности за други образователни организации, които търсят развиващи се стратегии за работа с по-възрастни работници, за които може би съществува риска да бъдат изключени като работна сила.

Резултати

Резултатите от проекта са в твърде начален етап, ето някои от тях до сега:

Всяка организация е развила по-добро разбиране за широкия диапазон от ситуации и условия, които могат да окажат влияние на възможността по-възрастните работници да участват на трудовия пазар. Различията между селските и градските условия са отчетени. Междунационалните прилики и различия в организацията и обхвата на образованието за възрастни също е отчетен. Събрани са и статистически факти и други данни, които описват възможността по-възрастните работници да участват на трудовия пазар. Партньорите имат ръководна линия - съвместна рамка / структура за съдействие при разискване между различната ситуация на месно ниво.

Интернет е използван като способ за улесняване на достъпа до информация и обмяната й. На това междинно звено той подкрепя ръководното начало за обмяна на стандартизираната информация, която ще бъде развита в следващата фаза на този проект.

На това ниво на проекта са установени определен брой общи теми, които ще засягат възможностите на по-възрастните работници да участват като работна сила . Втората фаза на този процес ще изучава по-нататък тези резултати и докладът, който ще бъде изнесен в края на втората година ще определи някои специфични резултати, които ще бъдат отнесени до национално или европейско ниво.

Към списъка с проекти                                             Нагоре