Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;




Стратегии за мотивиране на възрастните към обучение: интегриране опита на Западна, Централна и Източна Европа

Програма "Сократ", дейност "Грюндвиг 2"

септември 2001-юли 2003

Координатор: Alytus Labour Market Training and Counselling Service, Alytus, Литва Партьори от Германия, Италия и България

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

Проектът целеше Изследване на добрата практика от мотивационни методи, използвани от възрастните в страните-участнички, идентифициране на причините за успех и неуспех, както и на възможностите за интеграция и адаптация на различни други методи; идентифициране на обществените и други особености по отношение на обучението във включените страни.
Проектът спомогна за засилване на културното самосъзнание у партниращите страни, ще се даде по-добро разбиране на културните различия и сходства по отношение на обучението.

Развитие

В рамките на проекта бе разработено специално проучване с цел установяване мотивацията към обучение. Изследването бе извършено в четирите партниращи си страни, резултатите бяха обобщени и включени в крайните продукти по проекта.
Практическите резултати съответстват на поставените цели и се състоят в разработката на изследване за изучаване на мотивите на хора на различна възраст, с различно образование и от различен пол и семейно положение за активно търсене на работа, за обучение и квалификация с цел интегриране и адаптиране към трудовия пазар.
Целта на изследването бе определянето на причините за намалената мотивация към обучение у безработните към обучение, социалните и психологически проблеми, породени от оставането без работа, действителните проблеми на различните групи безработни. Констатирани са причините, породили трудности при адаптирането и интегрирането на безработните на трудовия пазар с цел установяване на приоритетите при психологическото, кариерно и професионално консултиране и тренинг. Резултати от проекта са и различните методи и подходи при обучението на възрастни в страните по проекта.

Резултати

Изследването спомогна за консолидиране на различния опит и стратегиите по поставената тема в страните-участнички. Освен това то би спомогнало на страните от Източна и Централна Европа в процеса им на подготовка за присъединяване към Европейския Съюз.
Споделеният опит при проведените срещи между партньорите за методите в работата, използвани от всяка от организациите-участнички в проекта, както и от техните партньори в съответните страни - Литва, България, Германия и Италия, могат да се използват непосредствено в тяхната работа.


Вижте някои от резултатите от изследването:

Съответни отговори според пола на анкетираните
Съответни отговори според възрастта на анкетираните
Съответните отговори според образованието на анкетираните
Съответни отговори според участието на анкетираните в тренинги/курсове
Съответни отговори според очакванията на анкетираните
Мотивиращи фактори
Съответни отговори според оценените аспекти в тренингите/курсовете

Към списъка с проекти                                             Нагоре