Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;
Участие на емигрантите в образователни програми


Програма "Сократ", дейност "Грундвиг 2"

септември 2001-юли 2003

Координатор: Multikulturelles Forum Lunen e. V., Люнен, Германия
Партньори от Исландия, Австрия, Италия и България

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

Проект "Участие на мигрантите в образователни програми" осъществи обмяна на опит между учители и дисеминатори от различни европейски организации за по-нататъшно образование и организации, работещи с имигранти. Главното тематично ударение бе да се даде достъп на имигрантите до съществуващите програми за по-нататъшно образование в съответните организации или държави.
Обмяната на опит се осъществи посредством взаимни срещи на учители и други, заети в сферата на образованието и миграцията, както и посредством новите технологии. Участниците обсъдиха специфични теми, определени от настоящето.

Развитие

Основни въпроси на срещите бяха обсъжданията на партньорите как организациите за продължаващо образование достигат до имигрантите или как могат да ги мотивират към продължаващо образование. В тази връзка бяха посещавани различни организации на място, чиято дейност се отнася до продължаващо образование и до имигранти. При всички тези посещения бяха обменени добрия опит и идеи. По време на срещите се обсъждаха въпроси по темите "Расизма и образованието", "Междукултурен обмен", "Антидискриминация в обучението" и "Имигрантите и образованието". За това допринесоха и посещенията в различни организации в съответните страни. Тези обсъждания доведоха до споделяне на нови идеи по темата на проекта. Във всяка от страните, където бе проведена среща, бяха организирани посещения както при партньора, така и при други организации (за продължаващо образование, държавни и неправителствени организации) с представяне на тяхната дейност. Срещите по проекта допринесоха за по-доброто опознаване на различните култури, както и на съществуващите условия за продължаващо образование на място.

Резултати

В рамките на партньорството като краен продукт бе изработена пощенска картичка на всеки от езиците на страните-участнички. Определени бройки бяха разпратени до различни организации във съответните страни с цел те да се замислят какво правят за имигрантите и достатъчно ли е то.


Изготвена е Документация с обобщена информация за всички страни-участнички.
На 27.06.03г. партньорството бе представено на специална сесия/заключителна среща при координатора на проекта Multikulturelles Forum, Luenen, Германия. Тема на сесията беше "Участие на имигрантите в продължаващото образование". Участниците представиха ситуацията в своите страни, организациите, които представляваха, както и различни аспекти и примери от работата на различни подобни организации.
За тази сесия и за Документацията на партньорството всяка организация подготви представяне на ситуацията в съответната страна, а обобщението и уточняването на специфични детайли бе обсъдено от всички. Темите бяха: имигрантите и пазара на труда в Австрия с акцент върху ситуацията при жените имигранти, възможностите за обучение и продължаващо образование за бежанци в България, междукултурен акцент в областта на продължаващото образование и ситуацията при организациите от имигранти във всички страни-партньори по проекта.

Към списъка с проекти                                             Нагоре