Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;
“ILGRECO: Разработване и внедряване на образователни ресурси за обучение чрез електронни игри”


Програма “Сократ”, дейност “Грюндтвиг 1”

Септември 2006 –

Координатор: Институт по математика и информатика, Литва
Партньори от Италия, Испания, Литва, Великобритания, Унгария, Кипър, Турция, Румъния и България

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

Интегрирането на игрите в обучението и учебните планове и програми на различни групи, включени в учебен процес, среща препятствие – несъответстието между знанията и уменията, които игрите развиват и онези, официално признати в системата на Образование за възрастни. Необходимо е обучителите в системата на Образованието за възрастни да бъдат въвлечени в разпознаването на отделните елементи на игрите и възможностите за учене, които предоставят.

Все още много от уменията, които игрите изискват и развиват, са ценени само в училищната среда и по-скоро имплицитно, отколкото експлицитно. За да бъде разрешен този проблем, е необходим начин, по който ще бъде разработен нов обучителен курс на базата на игри.

Този курс ще даде възможност на обучителите в системата на Образованието за възрастни да поставят темата на обучението по начин, по който всеки от обучаващите се, играейки, да изследва, преживява, изпитва всякакви видоизменения на тази тема според вътрешната си динамика. Такива игри ще предоставят на играещите ги възможността да прилагат различни стилове и поставят различни цели, като така ще направят възможно проследяването и индивидуалното оценяване постиженията на обучаващите се.


Развитие

Цел на проекта е разработването и внедряването на методология за употребата на игрите в образованието, както и на портфолио за целите на образованието чрез игри за възрастни на основата на учебно съдържание базирано в интернет. Планирано е извършване оценка на употребата и възможността за възпроизводство на използваните средства, методи и приложения, разработени в хода на проекта. Някои от дейностите са свързани с адаптиране на вече разработен интерфейс към широкия европейки контекст, съобразявайки се с различията в културата и образователните традиции и включвайки ключови групи хора, ангажирани в тази област. Проектът е в първата си фаза, в която парньорството работи върху изработването на рамката на обучителния курс.

Проектът се фокусира върху разработването на обучителен курс чрез използването на методология за приложение на игри в обучението на възрастни.

Основни дейности по проекта са тестването и провеждането на обучителни сесии чрез използването на мобилните устройства и технологии за осъществяване на електронно обучение - т.нар. м-обучение (mobile-education).

Целева група на проекта са обучители на възрастни, ангажирани най-вече в сферата на неформалното образование.


Резултати

Предвидено е провеждането на курс в рамките на Индивидуални мобилности – обучение и професионално развитие на служители в сферата на образованието.

Темата на курса е “m-Learning: Using of Learning Game Resources based on Educational Content”. Курсът ще се проведе два пъти през 2008 г. – във Верона, Италия и Букурещ, Румъния, съответно на датите 14-19.07.2008 и 14-19.09.2008.

Курсът ще предостави на участниците практическо знание за разработване на специфични програми обслужващи обучението чрез мобилни информационни и комуникационни технологии (м-обучение) предназначено за възрастни обучаеми. Освен нови знания, участниците ще имат възможността да развият и подобрят уменията си за проектиране на електронно обучение.

Разходите свързани с участието в курса могат да бъдат изцяло покрити, ако кандидатствате за отпускане на финансиране пред Национална агенция на Програма за ученето през целия живот за България - Център за развитие на човешките ресурси.

Крайната дата за кандидатстване е 31 март 2008 г.

Повече за самия курс можете да научите от тук.

Повече информация можете да получите на сайта на Център за развитие на човешките ресурси http://www.hrdc.bg

За повече информация посетете сайта по проекта http://ilgreco.europole.org


Към списъка с проекти                                             Нагоре