Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;
Европейска Eзикова Mрежа Плюс

Програма "Сократ",Дейност "Лингва 1 -
Подпомагане на езиковото обучение"

Октомври 2005 – Септември 2007

Координатор: Държавен езиков център, Литва, град Вилнюс
Партньори от Италия, Австрия, Португалия, Финландия, България, Естония,
Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Латвия, Чешка Република, Холандия, Дания,
Швеция, Норвегия, Ирландия, Гърция, Малта, Исландия, Турция и Испания

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

Проект “Европейска Езикова Мрежа Плюс” е инициатива на група институции от Европа и има за цел да представи европейското езиково разнообразие чрез съвместни действия (изграждайки мрежа) за популяризирането на малко разпространените европейски езици. Проектът е насочен и отговаря на основните приоритети на Европейския Съюз в сферата на езиковото обучение и образование – създаване на връзки (networking), публичност и разпространяване на информацията.
Европейска Езикова Мрежа Плюс е втора фаза на проект Европейска Езикова Мрежа /2001-2004/ и се основава на постигнатите в него резултати.
“Европейска Езикова Мрежа Плюс” дава възможност на всички заинтересовани от различни възрастови групи да изучават по-малко използваните и преподавани европейски езици. Чрез Интернет създаденият сайт е достъпен както в европейските страни, така и в целия свят.

Развитие

Сайтът представя пред широката общественост информация относно възможности за изучаване и разпространяване на различни езици, особено по-малко използваните. Проектът допринася и за осъзнаване социалните преимущества от чуждоезиковото обучение чрез създаване на нови контакти с хора от различни националности и с различни способности. Надяваме се това да е принос в развитието на толерантно и интегрирано към културните ценности общество.
Организираните национални и международни форуми ще дадат възможност за обсъждане на мнения и идеи, за популяризиране на проекти и крайни продукти, разработени в рамките на програма “Лингва” на ЕК. Форумите ще са отворени за широката общественост и за всички обучаващи се от различни образователни институции.

Резултати

Сайтът по проекта www.euro-languages.net включва 12 вече съществуващи езикови сайта /български, естонски, финландски, немски език представен от австрийския партньор, унгарски, италиански, латвийски, литовски, полски, португалски, румънски и словашки/, както и добавените 11 нови национални сайта, представящи чешки, холандски, датски, шведски, норвежки, ирландски, гръцки, малтийски, исландски, турски и испански езици.
Преподаватели от различни образователни институции ще могат да използват поместените материали за разширяване на своя професионален опит чрез използването на най-добрите практики в преподаването на малко използваните езици. Предложената информация може да служи за повишаване обществения интерес към малко използваните и преподавани европейски езици, да спомогне за осъзнаване важността от запазването и разпространението на езиковото и културно разнообразие в Европа.

Към списъка с проекти                                             Нагоре