Като една от най-активните неправителствени организации в България, от 2000г. насам Сдружение Интегра се присъедини към следните международни проекти, включени в

Lifelong learning program (2007 - 2013);
Socrates Program;
Leonardo da Vinchi Program;
Joint Action Program - Ldv,Socr,Youth;
Community Action Program to Combat Social Exclusion 2002 - 2006;
CONNECTION – Културните институции като среда за комуникация и учене


Програма за учене през целия живот, дейност Грюндвиг

Октомври 2007 – Септември 2009

Координатор: Centre for Professional Training in Culture, Румъния
Партньори от Литва, Турция, Италия, България

Идеята за проекта
 
Развитие
 
Резултати

Идеята за проекта

В обществото основано на знанието културните институции имат важната мисия и ролята им на среда за учене на деца и възрастни трябва да бъде утвърждавана и развивана. Въпреки че съвременната динамика изисква от културните институции да действат по про-активен, гъвкав и иновативен начин, много от тях изпитват трудности да се адаптират и да оползотворят изцяло потенциала си да предлагат образование и обучение за местните общности и посетителите. Негъвкавата структура на институциите, използването на традиционни методи, йерархичният принцип при вземането на решения, изискват осъществяването на промени по посока на осъвременяване методи за управление и подходите към организационно развитие. Което още по-важно, културните институции са изправени пред необходимостта да предефинират отношението си към посетителите над 18 год. възраст и да се позиционират като центрове за учене на местната общност.

Развитие

Проектът се стреми да засили образователните измерения на културните организации (архиви, библиотеки, музеи, културни центрове) като адаптира и разработи специфични методи за работа с възрастни обучаеми (лица над 18 год.), и като предложи подходи и инструменти за организационно развитие.
В първата фаза партньорите провеждат подготвително изследване на използваните в културните институции методи за работа с възрастната публика. Друго изследване ще има за цел запознаване с организационния процес в рамките една или повече културни институции. В следващата фаза, на основата на резултатите от проучванията, ще бъдат разработени образователни материали.
Служителите в културните институции ще имат възможността да тестват и оценят образователните материали като се включат в двете национални обучителни сесии през есента на 2008 г.
През втората година на проекта ще се проведе обучителен курс в рамките на Индивидуални мобилности по секторна програма Грюндвиг.

Резултати

Ще бъдат разработени:

 • доклад за използваните образователни методи за работа с възрастни културните институции в България;

 • доклад за използваните образователни методи за работа с възрастни в културните институции в 5-те държави участнички по проекта;

 • обучителни материали: методология за организационно развитие на културните институции; обучителна програма върху образователните методи за работа с възрастни; обучителна програма по организационно развитие;

 • 10 обучителни сесии;

 • Грюндвиг курс;

 • Уеб страница.

 • Предвидено е провеждането на курс в рамките на секторна програма Грюндвиг, квалификационни дейности за служители в сферата на образование за възрастни. Темата на курса е “CONNECTION: Adult Education in Cultural Organisations”. Курсът ще се проведе в Измир, Турция, в периода 19-24 юли 2009 г. и още веднъж във Верона, Италия, в периода 5-11 септември 2009 г.
  Курсът ще предостави на участниците умения за провеждане на обучение за разработване и внедряване на образователни програми за възрастни, ще въведе участниците в съвременните управленчески подходи, чрез които да бъде подобрен образователния аспект в дейностите на една културна организация, ще представи на участниците методи за работа с възрастната аудитория в перспективата на социалния конструктивизъм.
  Разходите свързани с участието в курса могат да бъдат изцяло покрити, ако кандидатствате за отпускане на финансиране пред Национална агенция на Програма за ученето през целия живот за България - Център за развитие на човешките ресурси.
  Крайната дата за кандидатстване е 30 април 2009 г.
  Повече за самия курс можете да научите от тук.
  Повече информация можете да получите на сайта на Център за развитие на човешките ресурси http://www.hrdc.bg

  Към списъка с проекти                                             Нагоре